Stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Mateřská škola Nad Parkem

Aktuality Akce Jídelníček Fotogalerie Napište nám
Sobota, 12. června 2021, svátek má Antonie
Vše o školce
Náš tým
Školní řád
Eko a ekoškola
Finance
Kroužky
Spolek rodičů
Projekty
Zápis do MŠ
Prázdniny
Kontakty
Ke stažení
Ankety
Zápis do MŠ
Stáhnout tyto informace ve formátu doc

PŘEDZÁPIS A ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021 /2022
Mateřská škola Nad Parkem

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ONLINE proběhne 15.4.2021 od 15 hod v aplikaci Zoom. Join Zoom Meeting https://us05web.zoom.us/j/85469298809?pwd=clRnYXlSSUF4QTJtazFmelZ4c3FyZz09 Meeting ID: 854 6929 8809 Passcode: 0G73pc ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS V letošním roce můžete využít možnost "Elektronického předzápisu". Předzápis bude otevřen od 15.4. do 4.5.2021. Jak postupovat:

 1. Otevřete stránky https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zbraslav-nad-parkem
 2. Zaregistrujte se
 3. Postupujte podle pokynů programu
 4. Vyplňte formuláře Žádost o přijetí a další formuláře (Oznámení o individuálním vzdělávání) v případě potřeby
 5. Zadejte Odeslat
 6. Formuláře vytiskněte, podepište a nechte si potvrdit lékařem. Spolu s kopií rodného listu dítěte doručte níže uvedenými způsoby** do MŠ pouze v termínu ZÁPISU od 5.5. do 14.5.2021.
Pozor - vyplnění formulářů v elektronickém předzápisu neznamená, že je dítě zapsáno do mateřské školy. Formuláře je nezbytné doručit do MŠ vytištěné, podepsané a potvrzené lékařem!


ZÁPIS do MŠ pro rok 2021/2022 Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitel/ka školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2) takto:

Zápis se uskuteční ve všedních dnech od 5. 5. do 14. 5. 2021.1. Výdej Žádosti o přijetí bude probíhat těmito způsoby:
 • Vyplněním v elektronickém předzápisu
 • Stažením ze stránek www.msnadparkem.cz od 26.4.2021 ve složce Ke Stažení
 • osobně vyzvednutím u branky v MŠ Nad Parkem 26.4. – 27.4.2021 9 - 17 hod
2. Podání a příjem Žádosti o přijetí a dalších dokumentů
 • k zápisu je nutné doložit tyto dokumenty:

  • žádost o přijetí řádně vyplněnou včetně kontaktů (email, datová schránka – bude sloužit k zaslání registračního čísla dítěte)
  • potvrzení od lékaře o očkování - součástí žádosti o přijetí (nedokládají pouze děti v povinném předškolním vzdělávání, to jsou děti, které dovrší 5 let k 31.8.2021 a starší.
  • Prostou kopii rodného listu dítěte
  • u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami písemné vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra dítěte v případě, že jej máte k dispozici
 • ** způsob podání (doručení) žádosti o přijetí a dalších dokumentů:

  1. do datové schránky mateřské školy: es6zpad (není možné použít firemní datovou schránku)
  2. e-mailem s elektronickým podpisem (není možné použít scan běžného podpisu) zapis@msnadparkem.cz
  3. poštou doporučeně na adresu Mateřská škola Nad Parkem, Nad Parkem 1181, 156 00 Praha - Zbraslav
  4. osobní podání vhozením do boxu u dveří MŠ - pouze 12.5. a 13.5.202 v čase 8:00 -16:30 hod
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např.e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu ad...), bude jej nutné do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit PODPISEM jedním z výše uvedených způsobů. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 3. Individuální vzdělávání dítěte
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný zástupce musí přesto přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
 • Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. (formulář na www.msnadparkem.cz ve složce Ke stažení)
4. Výsledky zápisu
 • Termín příjmu žádostí je doba rozhodná pro započetí správního řízení.
 • Jména přijatých dětí pod registračními čísly budou zveřejněna na vývěsce MŠ a na webových stránkách. Registrační čísla budou dětem přidělena emailem či datovou schránkou.
 • Rozhodnutí o přijetí bude uloženo ve Spisu dítěte v matrice MŠ, na požádání vydáme stejnopis.
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci datovou schránkou nebo poštou.
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová,
ředitelka MŠ
V Praze 31.3. 2021


Kritéria a informace k přijímání do mateřské školy Nad Parkem pro školní rok 2021/2022

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol je určeno dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě OZV schválené Radou HMP je školský obvod pro mateřské školy na Zbraslavi = území Městské části Praha - Zbraslav.

V souladu se zákonem § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, je možné přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání.

Ředitelka Mateřské školy Nad Parkem stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z uvedených kritérií. Při posuzování kritérií se postupuje dle pořadí kritérií. V rámci kritéria se řadí uchazeči podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě, že v daném kritériu bude více uchazečů stejného data narození, než-li je možné přijmout, bude zvolena forma losování.


 1. dítě s odkladem povinné školní docházky - děti, které dovrší do 31. 8. 2021 věku 6 let s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu území MČ Praha - Zbraslav
 2. dítě, které dosáhne do 31. 8. 2021 věku 5 let s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu území MČ Praha - Zbraslav
 3. dítě, které do 31. 8. 2021 dosáhne 4 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu, ve školském obvodu území MČ Praha - Zbraslav
 4. dítě, které do 31. 8. 2021 dosáhne 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu územ MČ Praha - Zbraslav
 5. dítě, které od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 dosáhne 3 let věku s místem trvalého pobytu, cizinci s místem pobytu ve školském obvodu územ MČ Praha - Zbraslav - v případě volné kapacity

V Praze 31. 3. 2021
Mgr. et Mgr. Kamila Weberová Kuchařová
ředitelka MŠ